ساید بت سیتی - اوولوشن

Side Bet City یک بازی پوکر است که در آن می توانید روی دست 3 کارتی ، دست 5 کارتی یا دست 7 کارتی شرط بندی کنید یا اگر معتقدید که در هیچ یک از این دست ها برنده نخواهید شد، روی "باخت همه موارد"  All Lose شرط بگذارید. هدف بازی این است که بهترین دست ممکن را بدست آورید.

تعداد نامحدودی از بازیکنان می توانند همزمان در یک میز Side Bet City بازی کنند.
بازی با یک دست استاندارد 52 کارتی انجام می شود. فقط یک بازی با یک دست کارت بازی انجام می شود و کارت ها پس از هر دور بازی "بُر"می خورند.
برای انجام بازی شرط خود را روی هر یک از نقاط شرط بندی زیر قرار دهید:

( 3 Hand Card ) ، ( 5 Hand Card ) ، ( 7 Hand Card All Lose )

"دیلر" در مجموع 7 کارت "پخش" خواهد کرد. 3 کارت اول نتیجه دست 3 کارتی را تعیین می کنند، 5 کارت اول نتیجه دست 5 کارتی را تعیین می کنند و دست 7 کارتی بر اساس 7 کارت انتخاب شده با بهترین 5 کارت از 7 کارت گرفته شده تعیین می شود.
اگر شرط خود را روی هر یک از این دست ها قرار داده و آن شرط برنده شود، پیام برنده به همراه برد شما ظاهر می شود.
اگر شرط خود را بر روی گزینه صرف نظر از اینکه شرطی را روی دست 3، 5 یا 7 کارت گذاشته باشید. All Lose قرار داده باشید و هیچ یک از گزینه های 3، 5 یا 7 کارتی برنده نباشد، در شرط All Lose پیروز می شوید،

دست 3 کارتی
"دیلر" سه کارت اول را رو می کند و نتیجه دست 3 کارتی را نشان می دهد:

 اگر شرط خود را بر روی "Three card Hand"  قرار داده باشید و برنده شوید، یک پیام برد ظاهر می شود.

دست 5 کارتی
"دیلر" دو کارت بعدی را نشان می دهد و نتیجه دست 5 کارتی را فاش می کند:

اگر شرط خود را روی "Five card Hand" قرار داده باشید و برنده شوید، یک پیام برد ظاهر می شود.

دست 7 کارتی
"دیلر" دو کارت آخر را "پخش" خواهد کرد و نتیجه دست 7 کارتی را فاش می کند: اگر شرط خود را روی "Seven card Hand" قرار داده باشید و برنده شوید، یک پیام برد ظاهر می شود.

باخت همه موارد  All Lose
اگر شرط خود را در قسمت شرط بندی All Lose قرار داده اید و هیچکدام از 3 Card 5 ، Card یا 7 Card Hands برنده نشده اید، شما برنده می شوید،
حتی اگر شرط بندی را روی  Card Hand ، 5 Card Hand, 3 Card Hand یا 7 قرار نداده باشید.

دست های برنده
کارتهای انفرادی به ترتیب نزولی امتیاز بندی می شوند: آس (بالا یا پایین) ، شاه ، بی بی ، سرباز ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 و 2.
آس می تواند بالاترین ارزش را در استریت: A ، K ، Q ، J ، 10  یا کمترین ارزش را در استریت 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، A داشته باشد.

 دستهای برنده برای دست 3 کارتی:


رویال فلاش یک آس ، شاه و بی بی از یک خال.


 استریت فلاش Straight Flush دستی است شامل سه کارت متوالی و از خال یکسان ، به عنوان مثال: شاه ، بی بی ، سرباز خشت.


سه تایی Three of a kind، دستی است شامل سه کارت با یک ارزش. به عنوان مثال، سه شاه.


 استریت Straight دستی است شامل سه کارت متوالی حداقل با دو خال مختلف، به عنوان مثال نه، هشت، هفت با دو یا چند خال.


فلاش Flush دستی است که در آن سه کارت از یک خال یکسان هستند، اما نه به صورت متوالی، به عنوان مثال سه کارت گشنیز.


 هر نوع جفت Any Pair دستی است شامل دو کارت با یک ارزش (به عنوان مثال دو شاه)، به علاوه یک کارت که با همان ارزش نیست.


 دست برنده 5 کارت و دست 7 کارتی:


رویال فلاش Royal Flush یک استریت فلاش است شامل یک آس، شاه ، بی بی، سرباز و 10 از یک خال.

استریت فلاش Straight flush دستی است شامل پنج کارت متوالی با خال یکسان ، به عنوان مثال: نه، هشت، هفت، شش و پنج "دل".


 چهار تایی Four of a kind دستی است شامل هر چهار کارت با یک امتیاز و  یک کارت دیگر. به عنوان مثال، چهار آس.


فول هاوس Full House دستی است شامل سه کارت با یک امتیاز و دو کارت با امتیاز دیگر ، به عنوان مثال سه شاه و دو پنج.


فلاش Flush دستی است که در آن پنج کارت با یک خال یکسان هستند، اما نه به صورت متوالی، به عنوان مثال پنج کارت خشت.


 استریت Straight دستی است شامل پنج کارت با امتیاز متوالی حداقل با دو خال مختلف، به عنوان مثال نه، هشت، هفت، شش و پنج از دو یا چند خال.


 سه تایی Three of a Kind، دستی است شامل سه کارت با یک امتیاز. به عنوان مثال،  هنگامی که سه شاه در دست خود داشته باشید.

 دو جفت Tow pair,  یک دست است که شامل دو جفت و یک کارت دلخواه. به عنوان مثال ، هنگامی که دو شاه و دو آس در دست خود داشته باشید، است.


 جفت سرباز - آس Pair JJ-AA (فقط دست 5 کارتی) دستی است شامل یک جفت سرباز، یک جفت بی بی، یک جفت شاه یا یک جفت آس.

بازپرداخت:  Payout

 

 

 


حساب کاربری من
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!!

آیا حساب کاربری ندارید؟