برداشت جوایز حساب کاربری

راهنمای برداشت از حساب کاربری

راهنمای برداشت از حساب کاربری و قوانین مربوطه : 

برای برداشت از حساب کاربری ٫ میبایست کاربر وارد حساب کاربری خود شده و با توجه به گروه بندی ذیل از موجودی قابل برداشت خوددرخواست جایزه نماید

 

برداشت از طریق کارت و حساب بانکی : برای این منظور کافیست مبلغ درخواستی به تومان ٫ نام بانک ٫ شمار حساب ٫ شماره شبا را درفیلدهای مربوطه وارد و درخواست برداشت نمایید که پس از تایید امور مالی بین نیم ساعت نهایتا تا 24 ساعت بعد به حساب بانکیشما واریز خواهد شدبه این نکته توجه نمایید که در برخی مواقع واریزی ها بصورت پایا انجام میگردد و با کمی تاخیر در حساب بانکی مینشیند و تعطیلات رسمی و جمعه ها منجر به تاخیر در انتقال پول توسط بانک مرکزی میگردد.

نکته  :

حداقل برداشت جایزه مبلغ 200/000 تومان بصورت روزانه میباشد و هر کاربر در هر روز فقط یکبار حق برداشت جایزه را دارد 
و نمیتواندچندین مرحله درخواست برداشت پول در طی یک روز داشته باشد.

 

میزان برداشت جایزه توسط کاربران طبق گروه بندی زیر امکان پذیر میباشد :

نکته مهم :
گروه بندی های ذیل با توجه به میزان واریزی کاربران از روز ثبت نام تا امروز انجام شده است
و لازم به ذکر است که میانگین واریزی های سه ماهه اخیر کاربر در گروه بندی کاربران تاثیر مستقیم دارد
و ممکن است باعث جابجایی کاربر به گروه  بالاتر و یا پایین تر گردد که پس از بررسی حساب کاربری ایشان و با تصمیم مدیریت انجام میگردد.

 

گروه اول 

کاربرانی که واریزی آنها تا 500/000 تومان میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ 1میلیون تومان درخواست کنند.

گروه دوم - 

کاربرانی که واریزی آنها بین 500.001 تومان  

تا 5.000.000 تومان میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ 1/5 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه سوم - 

کاربرانی که واریزی آنها بین 5.000.001 تومان 

تا 15.000.000 تومان میباشد 

میتوانند در صورتداشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ  2 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه چهارم -

 کاربرانی که واریزی آنها بین 15.000.001 تومان  

تا 30.000.000 تومان میباشد 

میتوانند درصورت داشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ  3 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه پنجم - 

کاربرانی که واریزی آنها از 30.000.001 تومان 

تا 50.000.000 میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه  

روزانه تا مبلغ 4 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه ششم (VIP) 

کاربرانی که واریزی آنها از 50.000.001 تومان 

تا 100.000.000 میباشد 

میتوانند در صورتداشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ 5 میلیون تومان درخواست کنند

گروه (DIAMOND _ VIP)  -

 کاربرانی که واریزی آنها از 100.000.001 تومان 

تا 300.000.000 میباشد

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه 

 روزانه تا مبلغ  6  میلیون تومان درخواست کنند.

گروه (SILVER _ VIP)  - 

کاربرانی که واریزی آنها از 300.000.001 تومان 

تا 500.000.000 میباشد 

میتوانند درصورت داشتن شرایط برداشت جایزه  

روزانه تا مبلغ  7 میلیون تومان درخواست کنند.

گروه (GOLD _ VIP) - 

کاربرانی که واریزی آنها از 500.000.001 تومان 

به بالا میباشد 

میتوانند در صورت داشتن شرایط برداشت جایزه  

روزانه تا مبلغ  10 میلیون تومان درخواست کنند.
گروه ویژه 

کاربرانی که واریزی آنها از 1.000.000.001 تومان 

به بالا میباشد 

 میزان سقف برداشت  برای کاربران گروه های ویژّ طی درخواست کاربر به پشتیبانی و پس از بررسی
در صورت امکان تغییر میزان برداشت روزانه  با مبالغ بالا  نیز تا سقف روزانه 50 میلیون تومان خواهد بود .

 

 


حساب کاربری من
رمز عبور خود را فراموش کرده ام!!

آیا حساب کاربری ندارید؟